2020-10-17 SMS-tjänst, takfläktar och cykelrensning

Föreningsstämma nr 2
Styrelsen vill än en gång påminna om årets andra föreningsstämma onsdagen den 25 november. Coronapandemin pågår fortfarande, men novemberstämman måste likväl avhållas med fysisk närvaro. Detta då bland annat de två motioner som finns på dagordningen måste kunna diskuteras på plats.

SMS-tjänst
När föreningens internetanslutning föll bort, kunde vi nå endast ett fåtal av våra medlemmar per SMS för att informera dem. Styrelsen kommer därför att inrätta en SMS-tjänst, där information går ut samtidigt till samtliga medlemmar som ansluter sig till SMS-tjänsten. Tjänsten används vid akuta situationer eller för påminnelse inför viktiga händelser. Tjänsten är gratis.

Anmälan Du anmäler dig till vår styrelseledamot Kristina Kjellander (kristina.m.kjellander@gmail.com) och anger ”SMS-tjänst” i ämnesraden samt ditt namn och mobiltelefonnummer i texten. (Obs! bekräftelse av anmälan skickas inte.)

Avstängningsventiler vatten
Avstängningsventilerna till vattenledningar i kök och badrum sitter i intilliggande schakt och är ibland svåra att komma åt. I händelse av översvämning blir skadorna därför mycket mer omfattande än om man snabbt hade kunnat stänga av vattenflödet. Även vid byte av kranar och kranpackningar underlättar det att ha avstängningsventiler lättillgängliga. Vid köks- och badrumsrenovering rekommenderar vi därför inmontering av avstängningsventiler (s.k. ballofix) lättåtkomliga under diskhon och tvättfat (samt vid dusch såvida inte duschens ledningar är inbyggda).

Nya takfläktar
Den 23 och 24 september installerades nya takfläktar. Installationen förlöpte smidigt, med undantag för en incident som orsakade bortfall av elektriciteten till tele-centralen så att föreningens internetanslutning slogs ut. Felet var åtgärdat inom två timmar.

Inventering avrinning
För att förebygga vattenskador har vi hos Driftia beställt inventering av avrinningen från takterrasser och balkonger.

Vi återkommer med information om datum.

Garagekö
För närvarande står 13 lägenhetsinnehavare i kön.

Uppstädning gamla cyklar
Det är trångt om utrymme för cyklar och en del cyklar verkar sakna ägare. Därför kommer vi att märka upp alla cyklar och mopeder i cykelrummen och på innergården med en lapp. Cyklar och mopeder som i slutet av november fortfarande har lappen kvar, kommer att avlägsnas och förvaras i rullstolsförrådet på Korphoppsgatan 27 i ytterligare 3 månader. Om då fortfarande ingen ägare har anmält sig, kommer de att slängas.

Vi vill även påminna om att det fortfarande går att hyra mopedplats i garaget för 150 kr/månad.

Bergvärme
Upphandling av bergvärmeanläggning och förhandling med entreprenörer pågår.

Nya vyer i Hammarby Sjöstad. Foto av Jacomina Beertema.

2020-09-13 Takfläktar, månadsavgifter med mera

Utestädning
Det blev stor uppslutning kring utestädningen den 3/9. Vi tackar alla medlemmar som gjort en fin insats för vår utemiljö och för miljön i våra soprum. Ett särskilt tack till arbetsledaren Erik Borg.

Besparing energikostnader
Upphandlingen av bergvärme är inte avslutad och det är inte heller klart med tillståndet för uppsäkring av vårt el-nät (fastighets-el). Med hänsyn till detta samt till den annalkande höstkylan, har styrelsen beslutat att skjuta fram bergborrningen till våren 2021. När dessutom så många av våra medlemmar arbetar hemifrån i år, ser vi det också som en fördel att slippa ett par veckors störande oljud från bergborrningen under just detta år.

Månadsavgifter 2021
Styrelsen har beslutat om oförändrade månadsavgifter för 2021.

Nya trivselregler
Styrelsen har uppdaterat föreningens trivselregler. Vi rekommenderar att den som har en fråga kring i stort sett allt som har med boendet i vår bostadsrättsförening att göra, i första hand konsulterar dessa trivselregler. Trivselreglerna hittar du här.

Takfläktar
Preliminärt den 23 – 24 september kommer de nya takfläktarna att installeras. På hustaken utmed gatorna kommer detta att ske med hjälp av lyftkran. Takfläkten på ”gårdshuset” (Korphoppsgatan 25) kommer att tas isär och hissas upp genom takluckan. Arbetet förväntas inte medföra störningar för de boende.

Garagekö
13 lägenhetsinnehavare står nu i kö till garageplats.

Ansvarsfördelning
Ansvarsfördelningen mellan bostadsrättshavaren och föreningen rörande underhåll, reparation av skador m.m. finns tydligt reglerat i föreningens stadgar §§ 31 och 32. Stadgarna hittar du här.

Föreningsstämma nr 2
Med hänsyn till den pågående pandemin tvingades vi genomföra vår första årsstämma med hjälp av poströstning. Emellertid återstår en del dagordningspunkter, däribland två motioner, och dessa måste kunna diskuteras på plats. Därför måste den andra stämman avhållas på traditionellt sätt, dvs med fysisk närvaro för samtliga deltagare.

Denna andra stämma är förlagd till onsdagen den 25 november. Stämman kommer att organiseras med hänsynstagande till kravet på fysisk distans. 

Alla kan bidra, god uppslutning till föreningens utestädning.

2020-08-22 Bergvärme, garage och utestädning

Energi
Med stöd av stämmobeslutet 2/6 har styrelsen efter utredning beslutat att välja bergvärme som den mest kostnadsbesparande energiformen för uppvärmning av vår fastighet. Under årets kallaste dagar kan energibehov utöver bergvärmen uppstå, vilket då tillgodoses med el. Borrlovsansökan har lämnats in liksom ansökan om uppsäkring av vårt el-nät.

Just nu pågår upphandling av bergvärmeentreprenad. Styrelsen återkommer med närmare besked i nästa nyhetsbrev.

Nycklar garage
Efter inbrottet med nyckelstöld fick portarna, cykelförråden och garaget nytt, temporärt lås med tillhörande nycklar. Vad gäller portar och cykelförråd har vi, efter blockering av den stulna nyckeln genom omkodning av låsen, kunnat återgå till de gamla låsen. Tyvärr medgav garagelåsen inte samma möjlighet. Därför blir de nya låsen/nycklarna till garaget kvar. Inom 14 dagar kommer även de två dörrarna som går från Korphoppsgatan 25 till garaget att få de nya låsen. Därefter kan alla med garageplats slänga sina gamla garagenycklar. Samtliga har då såväl Parakey-appen som den nya nyckeln.

Utestädning 3 september
Efter en utebliven vårstädning finns nu ett stort behov av en ordentlig höststädning. Den går av stapel torsdagen den 3/9 kl. 17.00. Erik Borg är arbetsledare. Innergården och soprummen är prioriterade.

Med respekt för distans och användning av munskydd – som föreningen tillhandahåller – skall vi kunna snygga till vår gemensamma närmiljö på ett betryggande sätt.

Inga cyklar eller mopeder vid räcken
Det står ofta en del fordon uppställda och fastlåsta vid räcken som löper ned mot parterren samt ibland även på Korphopps- och Babordsgatan.

Styrelsen vill påminna om att vi ska använda oss av de cykelställ som finns på innergården på respektive sida av punkthuset Korphoppsgatan 25. Det finns även parkeringsmöjligheter för cyklar intill sandlådan.

Mopeder/scootrar
Som ett led i föreningens strävan att ha fritt från mopeder/scootrar på innergården har styrelsen beslutat att sänka priset på mopedplats i garaget till 150 kr per månad. Om du/ni är intresserad av att hyra en plats, kontakta styrelsen.

Grovsopsrummet
Det görs ideliga försök från obehöriga att få tillgång till grovsopsrummet. Styrelsens råd är att inte låsa upp för någon man inte känner. Vill någon obekant komma in, får den använda egen nyckel. Påståenden om att vederbörande arbetar åt ett städföretag är falska. Föreningen har inget avtal med något företag om städning av grovsopsrummet.

I en annan del av Sjöstaden. Fotografi av Jacomina Beertema.

2020-05-30 Mer om föreningsstämman

Föreningsstämman
Den sköna sommarvärmen har äntligen anlänt! Styrelsen önskar alla en härlig fortsättning på denna sommar, trots alla problem med pandemin. Styrelsen vill också påminna om stämman tisdagen den 2 juni och hoppas på ett stort deltagande via poströstning.

Sista dagen för inlämning av poströstningen är måndagen den 1 juni.

Fråga 1 ”Frågor till styrelsen inför årsmötet”

Hej!
Mycket bra med initiativet till att minska Olympias energikostnader. Tack för det! Jag har en fråga om solceller.
Av vilka skäl är inte installation av solceller med bland energisparåtgärderna? Tekniska skäl? Ekonomiska? Planerad senare åtgärd? Eller?
Av årsredovisningen framgår att underhållsplanen sträcker sig till 2037 och uppdateras regelbundet. Jag önskar veta vilka större åtgärder som är inplanerade och när. Antingen att ni informerar eller att jag kan ta del av själva planen.
Med vänlig hälsning –

Hej,
Tack för din kommentar och fråga.
Självklart kommer styrelsen på sikt även att se över möjligheten att installera solceller för att minska föreningens el-kostnader. Men i nuläget prioriterar vi åtgärder för att sänka värmekostnaderna, av två skäl. Dels är dessa (ca. 720 000 kr) avsevärt mycket större än el-kostnaderna (ca. 160 000 kr). Dels pågår inom el-området en utveckling mot allt kraftigare batterier och därmed möjlighet att lagra och nyttja mycket mer av den elen som solcellerna producerar. Det förefaller klokt att invänta den utvecklingen.
Föreningens underhållsplan är ett arbetsdokument som anpassas fortlöpande till nya förutsättningar, nya tekniker och nya behov. Ny UH-plan beslutas varje höst inför nästa verksamhetsår. Men även under pågående verksamhetsåret kan icke planerade åtgärder behöva vidtas och redan planerade åtgärder behöva skjutas upp till senare.
Med vänlig hälsning, –

Hej,
Klokt resonemang om energisparåtgärderna!
Klokt också att underhållsplanen anpassas till behoven. Går det att som medlem få ta del av arbetsdokumentet underhållsplanen?
Med vänlig hälsning –

Hej,
Tack för din fråga
Arbetsmaterial lämnas inte ut. Endast resultatet, dvs de beslut som styrelsen tagit med stöd av arbetsmaterialet, lämnas ut till medlemmarna. Andra exempel på arbetsmaterial är inkomna offerter och månatliga ekonomirapporter.
Med vänlig hälsning, –


Fråga 2 ”Tillägg/fråga för styrelsens upplysningsplikt”

Till styrelsen i Brf Olympia

Föreningsstämman den 2 juni 2020 bör presentera en kort skriftlig information/ presentation för omval/nyval av styrelseledamöter samt av tidigare valda representanter.
Detta är viktigt speciellt för nyinflyttade i bostadsrättsföreningen men även för övriga boenden att få kunskap om styrelsens sammansättning.
Med hälsning, –

Hej,
Tack för förslaget.
Presentation av sittande och föreslagna ledamöterna:

NamnI styrelsen sedanAdressAnsvarsomr. 2019
Oscar WinnbergStämman 2014Babordsg. 14Vice ordf. IT, bokning lokal, porttelefon, brandskydd
Olle LinderStämman 2014
Korphoppsg. 29
Städ, cyklar, innergård, namnskyltar nya medlemmar
Erik BorgStämman 2014Babordsg. 12Städ, cyklar, innergård, ekonomi
Jacomina BeertemaStämman 2016Babordsg. 14Ordf., ekonomi, övrig admin., växtlighet, sopsug
Gustav AhlssonStämman 2017Babordsg. 12Garage, juridik, avtal
Kristina KjellanderNyvalKorphoppsg. 25
Thomas KarlssonNyvalBabordsg 12

Med vänlig hälsning, –

Tack – för ditt svar!
 
Tyvärr har vi nog missförstått varandra. Vad vi önskade var den personliga presentationen, som alltid framförs vid våra stämmor, när valberedningen informerar om de nyvalda. Därefter berättar personen kort om vem han/hon är.
En sådan kort presentation kan göras skriftligt nu i coronatider.
 
Ha en skön dag och njut av solen
//-

Hej,
Jag håller absolut med om att det vore trevligt. Men i detta exceptionella läge tvingas styrelsen begränsa sina arbetsinsatser till sådant som de facto faller under styrelsens upplysningsplikt. Självklart får den ledamot som så önskar skicka in en skriftlig presentation. Men annars får presentationer med eventuella uppgifter av mer social karaktär anstå till nästa – förhoppningsvis normala – stämma.
Önskar er en fortsatt trevlig helg!

Med vänlig hälsning, –


2020-05-17 inför föreningsstämman

Frågor och svar om föreningsstämman den 2 juni

Med anledning av Covid-19 pandemin kan årets föreningsstämma inte avhållas på vanligt sätt. Stämman delas upp i två stämmor. Vid den första stämman kan medlemmarna poströsta. Poströstningsformulär kommer att delas ut till varje hushåll senast en vecka före stämman.

 • För att tillgodose styrelsens upplysningsplikt kan medlemmar ställa skriftliga frågor till styrelsen om de punkter på dagordningen som behandlas vid första stämman. Kontakta styrelsen här, maila till den e-postadress som står i portuppgången eller lämna i föreningens brevlåda på Babordsgatan 14. Frågorna måste ha kommit in senast den 23 maj.
 • Styrelsen skall lämna skriftliga svar, senast den 28 maj.
 • Samtliga frågor och svar publiceras i ett extra nyhetsbrev och på föreningens hemsida (www.brfolympia.se) senast den 29 maj.

Styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar

Föreningens årliga räntekostnad har från 2014 till 2020 minskat med 1 miljon kronor, trots marginell minskning av det upplånade beloppet. Detta tack vare de senaste årens mycket låga räntenivåer. Räntenivåerna 2014 var dock inte extrema (1,73 – 3,59 %) och kan med tiden mycket väl återkomma. Då gäller det att kunna undvika kraftiga avgiftshöjningar.

Av föreningens övriga kostnader om knappt 3 miljoner kronor utgör värmekostnaden nästan en fjärdedel (720 000 kr). Det är därför styrelsen nu föreslår att, i likhet med ett stort antal grannföreningar i Hammarby Sjöstad, installera billigare alternativ till fjärrvärme, med fullt bibehållen värme.

Om stämman den 2 juni röstar ja till styrelsens proposition, finns möjlighet att genomföra energikostnadsbesparingar redan i år. Styrelsen svarar gärna på frågor kring förslaget om energikostnadsbesparingar.


2020-05-13 Poströstning inför föreningsstämman m.m.

För att minska spridningen av Covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en bostadsrättsförening kan poströsta inför årets föreningsstämma. Ett poströstningsformulär skickas ut senast en vecka före stämman och i formuläret anges i vilka ärenden man behöver rösta.
Poströstning innebär att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere till ett minimum om 3 – 4 funktionärer, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen har därför beslutat:

 • att röstning vid årets ordinarie föreningsstämma ska kunna ske genom poströstning
 • att årets föreningsstämma kommer att delas upp i två stämmor:
 1. På första, ordinarie stämman den 2/6 behandlas de ärenden som enligt lag måste behandlas före junimånadens utgång. Dessutom behandlas två ärenden som styrelsen bedömt som brådskande, nämligen val av styrelseledamöter samt styrelsens proposition om energikostnadsbesparingar. I det senare ärendet kan stämman även besluta att bordlägga ärendet, vilket dock innebär att inga åtgärder – och därmed inga besparingar – kan genomföras i år.

  För denna första stämma gäller stark rekommendation om poströstning.
   
 2. Återstående ärenden behandlas vid en senare, extra stämma när situationen åter medger fysiskt deltagande utan restriktioner. Det gäller bland annat inkomna motioner. Tidpunkten för extra stämman beslutas senare och är avhängig av utvecklingen inom Covid-19 pandemin.

För att skydda sig själva och andra uppmanar styrelsen medlemmarna att poströsta!
Poströstningsformuläret kommer att delas ut till varje hushåll senast 1 vecka före stämman den 2 juni, tillsammans med instruktioner om var och när formuläret skall lämnas in.

Utemiljön
Fyra träd på innergården har åtgärdats med kraftig beskärning, vilket också brukar medföra kraftig återväxt. För att bromsa återväxten behandlas träden nu med s.k. strangulering, ett precisionsarbete som utförs av trädgårdsmästare. Vi ber medlemmarna att inte skada eller avlägsna tygbanden kring träden.

Kring den 21 – 22 april har tråkigt nog har ett antal plantor och lökar stulits ur föreningens rabatter på Korphoppsgatan.

Valberedningen informerar
Valberedningen välkomnar intresseanmälan till uppdrag som revisor respektive som ledamot i valberedningen. Kontakta valberedningen här.

Inga hushållsmaskiner i grovsopsrummet
Det har ställts en diskmaskin i grovsopsrummet. Styrelsen vill därför påminna alla om att det inte är tillåtet att slänga hushållsmaskiner eller skrymmande möbler i något av våra soprum, utan dessa ska lämnas till återvinning.

Ägaren till diskmaskinen på bilden ombeds avlägsna diskmaskinen ur grovsopsrummet.

Styrelsen 2020-05-13


2020-04-30 Aprilinfo

Städning i coronatider, årsstämma och Com Hems digitaliering är några av ämnena i detta nyhetsbrev. Vi hoppas att ni alla har möjlighet att njuta av denna fina vår trots det rådande läget.

Håll snyggt ute även i coronatider!
Eftersom vi tyvärr tvingas avstå från den årliga vårstädningen, ber vi våra medlemmar hjälpa till med att hålla rent utomhus.  Har ni lite tid över, gå gärna en runda på innergården och plocka bort skräp från gräsmattor, grusgångar och under häckarna. Det kan även ligga en del skräp utanför portarna mot Korphoppsgatan och Babordsgatan. Enstaka sopkvastar och krattor finns framställda. Även cykelrummen och soprummen behöver hållas rent. Tänk också på att inte lägga jord i rabatterna. Rabatterna är täckta med ett lager barkmull som hindrar ogräsfrön från att rota sig.

Innergården
Träden har beskurits. Aroniahäckarna har renoverats i en andra omgång
för att bli tätare och gröna även ner till marken. Det sedan tidigare planerade bytet av stenbeläggningen på gångstigen och utanför portarna till innergården har vi på grund av coronasituationen tvingats flytta fram till nästa år.

Årsstämman
Datum för årsstämman är fastställt till den 2/6. Senast 3 veckor före detta datum kommer styrelsen att via nyhetsbrev och anslag antingen bekräfta detta datum eller meddela nytt datum.

Com Hem
Com Hem flyttar fram startdatum för digitalisering av alla sina sändningar från 26 maj till 8 september. Läs det nya brevet från Com Hem här.
 
Sjöstadsföreningen
Läs uppropet från Sjöstadsföreningen här.
 
Hjälp till seniorer
Tack alla medlemmar som anmält sig för att hjälpa våra seniorer med inköp av mat och andra förnödenheter! Det blev en hjärtvärmande respons på uppropet i förra nyhetsbrevet.
 
 

Fotografi av Jacomina Beertema


2020-03-31 ComHems sändningar blir digtala

ComHems alla sändningar blir digitala från och med den 26:e maj 2020. Detta gäller såväl TV- som radio (FM)-sändningar.
Läs informationsbrevet från ComHem här.

2020-03-21 Coronastöd, Valberedningsinfo med mera

Den pågående pandemin med det nya coronaviruset ställer stora krav på oss alla. Men vi kan underlätta för varandra. Inom bostadsrättsföreningen kan vi t.ex. hjälpa seniora medlemmar med inhandling av mat och andra förnödenheter. Med ömsesidig hänsyn, respekt för varandras hälsa och en stor dos uthållighet skall vi klara också dessa nya tider.

Styrelsen planerar fortfarande för möten, men är naturligtvis inställd på att närsomhelst ompröva både tidpunkt och mötessätt.

Styrelsen

Valberedningen informerar
Valberedningens arbete är i full gång och de har viktig information som alla bör ta del av, du hittar deras meddelande här.
Valberedningen kan alltid nås via kontaktformuläret på http://valberedning.brfolympia.se/ och de meddelanden som skickas där når då inte styrelsen.

Föreningsstämma
Föreningsstämman är planerat till
Tisdagen den 2 juni.
Tid: kl. 19.00
Plats: Café ”Gården”, Hammarby Allé 109

Kallelse med årsredovisning och dagordning kommer att delas ut till samtliga hushåll senast två veckor före mötet. Motioner till föreningsstämman skall ha kommit in till styrelsen senast den 31 mars

Köksrenovering
När du renoverar köket, tänk på att trycksatta fläktar – t.ex. kolfilterfläktar – inte är tillåtna. Dessa kan nämligen inte kombineras med husets ventilationssystem och ställer till med stora problem, antingen för dig själv eller för grannarna. Endast spiskåpa är tillåten – den har ingen egen motor, utan samlar upp oset som sugs ut via husets gemensamma ventilationssystem.

Handla mat till seniorer
Du som behöver hjälp med att handla mat eller andra förnödenheter, mejla styrelsen och kalla ditt ärende ”Mathjälp”. Du som vill hjälpa en granne med att handla, mejla styrelsen och kalla ditt ärende ”Frivillig”. Så matchar vi ihop er som bor i samma trappuppgång.

Styrelsen kontaktas via kontakformuläret som du hittar här.

Garagestädning
Det är städning i garagen följande tider:

 • Babordsgatan 4: onsd den 8 april. Kl. 08.00 – 16.00
 • Babordsgatan 6: tisd den 14 april. Kl. 08.00 – 16.00
 • Babordsgatan 10: onsd den 15 april. Kl. 08.00 – 16.00

Alla som har en bilplats i dessa garage behöver se till att bilen är ute ur garaget under den angivna tiden.

Innergården
Uppsnyggning av innergården fortsätter. En ny sedummatta har kommit på plats och vi ser fram emot tillväxten av fina, blommande sedumplantor. De gamla Aroniahäckarna kommer att renoveras ytterligare en gång så de blir tätare och gröna hela vägen från marken och upp.


Lumabryggan – Bild tagen av Jacomina Beertema, Babordsgatan 14


2020-01-27 Den milda vintern håller i sig

Den milda vintern fortsätter som det ser ut just nu så avvaktar vi med snöröjningsinformation till nästa vinter.

Årsmöte 2020
Årsmötet (föreningsstämman) är planerad till den 2 juni. Vi återkommer med närmare information om tidpunkt och plats. Kallelse med årsredovisning och dagordning kommer att delas ut till samtliga hushåll senast två veckor före mötet.

Motioner
Motioner till föreningsstämman skall ha kommit in till styrelsen senast den 31 mars.

Kemtekniska produkter
Vi har uppmärksammat att det slängs en del kemtekniska produkter (läs färg, tralloljor, rengöringsmedel) det förekommer även matlagningsoljor – se nedan! Styrelsen vill påminna  om att det inte är tillåtet att slänga dessa produkter i våra soprum.

Dessa kan lämnas för återvinning vid Cirkle K

Bostadsrättsförsäkring
I föreningens fastighetsförsäkring ingår ingen kollektiv bostadsrättsförsäkring. Därmed har varje bostadsrättsinnehavare en stadgeenlig skyldighet att ha egen bostadsrättsförsäkring i sin hemförsäkring.

Mopedplatser i garaget
Det finns 3 lediga platser för moped i garaget på Babordsgatan 10. Priset per plats är 375 kr per månad.

Prylar i källargång
Det har ställts lite saker i källaren på Babordsg 12-14. Vänligen förvara
sakerna i ert förråd alternativt förpassa dem till grovsoprummet.

Porttrubbel
Vi har problem med dörr mot innergården på babordsgatan 12 – den går inte igen riktigt!
Vänligen se till att dörren blir låst när du använder dörren. Ärendet är felanmält.

Byte av takfläktar
Under våren kommer nya takfläktar att installeras på bostadshusen.
2019-12-04 Julgran på plats

Julen nalkas och styrelsen önskar alla en härlig högtid
Som ni säkert lagt märke till så pryds nu innergården av en vacker julgran, låt oss hoppas på att den snart bäddas in i ett snötäcke…

Cykelställ på innergården
Nu finns det 12 extra cykelställ på innergården, 6 st mot Babordsgatan och 6 st mot Korphoppsgatan.

Bokning föreningslokalen
Företaget som sköter bokningssystemet för föreningslokalen har infört en ändring. Detta eftersom systemet med bokning från kl. 00.00 till kl. 00.00 har skapat osäkerhet och lett till ett flertal felbokningar.

Höststädning
Den 3:e oktober gjordes storstädning av innergården. Ett varmt tack till alla ni som ställde upp trots höstrusk och kyla. Ett särskilt tack även till arbetsledaren Erik Borg.

Från och med nu bokas lokalen från kl. 12.00 till kl. 12.00.

Mopedplatser i garaget på Babordsgatan 10
Det har tillskapats 5 st parkeringsplatser för moped i garaget på Babordsgatan 10. Platserna är uppmärkta. Av dessa är tre (3) platser till för Brf Olympias medlemmar. Månadshyran per plats är 375 kr. Intresseanmälan görs till styrelsen här. Först till kvarn gäller.

Postboxar Korphoppsgatan 27
De slitna postboxarna på Korphoppsgatan 27 har nu bytts ut mot nya fräscha postboxar.

Motioner till årsstämma
Motioner till årsstämman 2020 skall lämnas in senast den 31 mars. Motioner skall innehålla konkreta förslag – och gärna även bakgrundsbeskrivning. Motioner skickas in antingen i e-format till styrelsen eller i pappersformat till föreningens brevlåda på Babordsgatan 14.


Efter vårens och sommarens föreställning tackar grönskan för sig och lämnar scenen med en djup bugning i sprakande rött och gult.
Fotografi av Jacomina Beertema


2019-09-26 – Ny portkod med mera

Ny portkod
Meddelande om den nya portkoden som gäller fr.o.m. tisdagen den 1 oktober, finns nu i alla brevlådor. 

 

Hösten – kallt inomhus
Hösten är här och det är kallt på nätterna och varmt på dagarna. Värmesystemet styrs av en sensor på fasaden som känner av utetemperaturen. När det blir kallt nattetid startar värmesystemet. Men blir det sedan varmt igen dagtid, slås värmesystemet av. När värmesystemet startat tar det dessutom ½ – 1 dygn innan värmen nått ut till samtliga lägenheter. Denna tröghet i värmesystemet och svängningarna mellan dag- och nattemperaturer med ständiga av- och påslagningar av värmesystemet, gör att det inte hinner bli riktigt varmt i lägenheterna. Det blir det först när temperaturerna sjunkit även dagtid. Denna situation uppkommer varje höst och i alla hus.
Det finns några saker som kan påverka värmen i lägenheten:

 • Ställ möbler en bit ifrån radiatorerna och undvik gardiner som hänger över dem. Särskilt termostaterna behöver ha fritt omkring sig.
 • Vädra endast korta stunder.
 • Håll tilluftsventilerna öppna.
 
Mäta temperaturen inomhus
Under uppvärmningssäsongen bör temperaturen i lägenheterna ligga mellan 20 och 21 oC. Temperaturen mäts 2 meter från yttervägg och 1 meter från golvet.
Hälsningar Styrelsen i Brf Olympia, september 2019.
 

2019-09-14

Efter ett skönt och vilsamt sommaruppehåll börjar vi hösten med ett
antal viktiga nyheter

Ny ordförande
Vår ordförande Catharina Hillerström Vagli kommer att flytta och lämnar därför styrelsen. Vi tackar Catharina för hennes insatser med att leda styrelsearbetet. I synnerhet hennes omfattande kunskapar inom fastighetsförvaltning har väsentligt underlättat arbetet och dessutom gagnat föreningen ekonomiskt. Vi tackar henne för den tid som har varit och önskar henne allt väl i den nya bostaden. Ny ordförande f.o.m. 3 september 2019 är Jacomina Beertema.

Garagestädning
Det är städning i garagen följande tider:

Babordsgatan 4 och 6: torsdagen den 17/10 kl 8–16
Babordsgatan 10: fredagen den 18/10 kl 8–12

Alla som har en bil i garaget behöver se till den är ute ur garaget under denna tid.

Fotografi av Jacomina Beertema.

Cykelställ på innergården
Ett nytt cykelställ har köpts in under sommaren och har nu monterats upp på innergården.

Trivselregler för övernattningslokalen
Det är numera en glädjande stor efterfråga på föreningslokalen. För allas trivsel vill styrelsen påminna om de regler som gäller för användning av lokalen:

Förhållningsregler
•    Lokalen är tillgänglig efter kl. 12.00 ankomstdagen
•    Lokalen lämnas före kl. 12.00 avresedagen
•    Inga husdjur får släppas in i lokalen p.g.a. allergirisken
•    Lokalen ska lämnas i städat skick
•    Inga föremål får avlägsnas från lokalen
•    Tänk på att inte lämna kvar personliga ägodelar

Städföreskrifter inför avresan
•    Golv och mattor dammsugs och möbler dammtorkas
•    Använt porslin/glas/bestick diskas, torkas och ställs tillbaka i skåp/låda
•    Extra täcken och kuddar läggs tillbaka i garderoben
•    Kylskåpet töms och rengörs
•    Toaletten städas
•    Lokalens möblering återställs
•    Sopor slängs i föreningens soprum på Babordsgatan 12


2019-07-05 – Sommartinfo

Städdag som gick
Vi hade en fixardag i föreningen för några veckor sedan som avslutades med korvgrillning! Ett bra arbetslag och vi han med det mesta som var uppsatt på ”att göra-listan”
Vi fixade med ogräs, oljade sittbänkar, planterade nytt gräs – mm. Bäst var dock korvgrillningen tyckte Signe! Vi plockade bort cykelställ i rummet på 27:an – vi kommer att montera upp några av dessa på gården under sommaren.

Garagekön
Från och med nu gäller nya regler för garagekön. Vi slår samman den ordinarie garagekön med kön för byten av garageplatsplats. Alla behåller sin plats i kön med det datum man anmälde intresse för garageplats eller byte av garageplats. Så länge vi har personer i kö är det en bil per lägenhet som gäller. Det kan bli aktuellt med ytterligare en bil per lägenhet om vi inte längre skulle ha någon på kölistan.

Fastlåsta cyklar
Det finns gott om cykelställ på gården, vänligen lås inte fast några cyklar längs med räckena ned mot parterren.

Rabatt på Cykelfix
Under städdagen märktes det att många cyklar är i behov av uppfräschning – vi har därför pratat med Cyclecorner o de erbjuder just nu 1/2 arbetskostnaden i rabatt om du lämnar in din cykel innan juni månads utgång.


Bilar på innergården
Nu körs det tyvärr en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan. Många barn rör sig i och runt sandlådan. Om man ”måste” köra på gården för att lasta eller lossa något, bra om någon kan gå bakom bilen och hålla uppsikt.

I övrigt är det inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen, eller på själva pelaren eller på väggen mot Brf Holmen. Alla varianter förekommer tyvärr.

Notera också att hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.


 

2019-05-30 – Garageportsbyte den 26:e juni

Garageportarna på Babordsgatan 10 kommer att bytas ut den 26 juni.

Ingen in- eller utfart kommer att kunna ske 2019-06-26 mellan klockan 8-16.

Vid frågor, kontakta styrelsen här.


2019-04-30 – Nyhetsbrev april

Årsmöte 2019 – Vi kommer att hålla årsmötet 23 maj klockan 19.00 på Café Gården, Hammarby Allé 109.

Gemensam städdag 16/5 kl 18. Samling vid pergolan på innergården.

Bilar på innergården
Tyvärr körs det en hel del bilar på innergården igen. Det är inte ok. Endast i undantagsfall är det tillåtet att åka in och lasta av om det är så att man har något eller några väldigt tunga föremål. (Med tunga föremål menas ej matkassar.) Om man gör det så ska bilen sedan omedelbart köras ut och parkeras på gatan.
Det är heller inte ok att köra på gräset på innergården, inte heller att köra på trädet vid sandlådan och heller inte att köra på stupröret vid pelaren vid portalen. Hantverkarbilar är inte undantagna parkeringsförbudet på innergården.

Valberedningen
Vill du delta i föreningens styrelsearbete, kontakta valberedningen via föreningens hemsida under fliken om föreningen, skrolla ned till valberedningen.

LED-belysning
Nu är allt arbete klart med att byta ut alla ljuskällor i föreningens hus till LED. Källargångar, plafonder och väggarmatur i trapphusen, entrébelysning och all belysning på innergården är nu bytt.

Bra för miljön och för föreningens ekonomi!

Extra förråd
Vi håller på att inventera våra gemensamma ytor och ser över möjligheten till extra förråd i våra hus. Vi vill veta hur intresset är bland våra medlemmar. Ni som är intresserade, kontakta styrelsen häreller via e-post. Mer information kommer att komma framöver.

Cyklar
Som ni alla vet är det trångt i våra cykelrum och ont om platser på gården. För att skapa fler platser i cykelrummen har vi tagit beslut om att ta bort de väggmonterade cykelställen i rummen. Ni som har låst fast era cyklar i ställen, vänligen ta bort låsen från ställen. Ställen kommer demonteras 16/5. Vi uppmanar er också att inte ha cykelkorgar kvar på cyklarna när ni parkerar dem i cykelrummen.

Inom kort kommer också fler cykelställ monteras på innergården. När vi får fler cykelställ och mer utrymme i cykelrummen, vill vi uppmana er som har era cyklar fastlåsta i räckena att flytta dem till cykelställen.

Sopnedkast
På förekommen anledning, i våra sopnedkast ska endast hushållssopor slängas. Nyligen blev det stopp i ett av våra nedkast och det fick rensas från plank och annat byggmaterial. Det är inte ok. Kostnaden fick föreningen ta och det drabbar oss alla. Vi har lyxen av att ha ett grovsoprum, där hör plank och annat skräp som inte är hushållssopor och återvinningsbart hemma.

Nya markentreprenörer
Från och med 1:a april har vi en ny markentreprenör för sommarunderhållet av innergården.
Valet har landat på Limonaia som drivs av Anna Edberg. Anna har tidigare planterat de nya
häckarna (Lagerhägg) intill spaljéerna. Hon sköter våra gräsmattor och har nyss gjort en
grundlig renovering av Aroniahäckarna runt huset på Korphoppsgatan 25.

Från och med den 1 november har vi en ny markentreprenör för vinterunderhållet. Det är PB
Mark & Miljö som kommer att sköta snöröjning och halkbekämpning kommande vintern.

Återvinningsrummen – kameraövervakning
Tyvärr fungerar det väldigt dåligt i våra två återvinningsrum. Irritationen är stor och det är faktiskt obegripligt att det finns boende som inte kan sköta sig och slänga rätt saker i anvisade kärl. Det står klart och tydligt ovan respektive kärl vad som ska slängas var. Och att någon eller några tycker att det är ok att ställa div skräp direkt på golvet. Eller att låta bli att plocka upp efter sig om man spiller eller tappar något utanför kärlen. 

 

Med anledning av detta har vi i styrelsen tagit beslut om att sätta upp övervakningskameror i respektive återvinningsrum.

Föreningslokalen
Avgiften för att hyra föreningslokalen kommer att höjas från superbilliga 250 kr till 350 kr. Gäller för bokningar som görs efter 1 maj -19.

Huvudsäkring
För att kolla om du i nuläget betalar för 25 A eller 20 A så går du till din nätoperatörs hemsida, vilken för oss alla är http://www.ellevio.se.
Här loggar du enkelt in med mobilt BankID. På din personliga sida väljer du sedan fliken ”Mina fakturor” och öppnar den senaste av dessa.
Om du scrollar ner till sista (den andra) sidan av fakturan så står det tydligt  ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 20 A”.

Om det (mot förmodan) skulle stå ”Abonnemang/Fas x Säkring Bas 3 x 25 A” så rekommenderar vi att du ändrar detta. (För att du inte skall betala onödigt mycket i avgift). För att ändra detta behöver du intyga detta mot Ellevio. Och för att göra detta behöver en elektriker tas in och kontrollera nere i huvudsäkringscentralen i källaren.

Vi från styrelsen tänker att vi tar hit EN elektriker gemensamt för att titta på berörda lägenheters säkringar, som sedan berörda lägenhetsinnehavare bekostar.

Steg 1 i detta är alltså att kolla din elräkning och maila Olle Linder (kontaktinfo finns i styrelseinformationen i varje trapphus) om det är så att du i nuläget betalar för 25A säkringar.

Steg 2 blir sedan att Olle hjälper till att koordinera ett gemensamt tillfälle för att ta hit en elektriker.

Deadline för att återkoppla till Olle är 30 maj 2019.


Hej Olle!
Vad har du för uppdrag i styrelsen?
Jag är sedan ett antal år tillbaka med i styrelsen och har hand om ganska mycket praktiska frågor, som gårdsgruppen, fixa namnlappar till inflyttade, rensa i cykelförråd, etc 

 

Hur länge har du bott i Brf Olympia?
Vi flyttade hit till en fyrarummare år 2008 – i samband med att vårt andra barn föddes.

Berätta lite om dig själv.
Jag är 43 år, är gift med Annika och har två barn (Anna 10 och Erik 11 år) och jag arbetar för närvarande som projektledare på Länsförsäkringar. Mycket av min fritid läggs de senaste åren ideellt inom Sickla IF där jag är fotbollstränare till båda mina barn. Ganska tidskrävande men sjukt givande att se barn ha kul och utvecklas tillsammans. Sjöstaden passar oss väldigt bra som familj – nära till staden och naturen, en perfekt kombo.

Vad har du för tankar om vår förening?
Håller med Anette att jag vill att det ska vara en trevlig och sympatisk förening där människor ser och bryr sig om varandra. T.ex ge varandra ett leende när vi möts, sopa bort lite grus framför en port eller hjälpa sina äldre grannar att skotta balkongerna.


2019-04-04 Viktigt – Garagestädning

Det är garagestädning i garagen dessa tider:

 • Babordsgatan 4 onsdagen den 10/4 kl 8-16.
 • Babordsgatan 10 fredagen den 12/4 kl 8-16.

Alla som har en bil i garaget dessa tider behöver se till den är ute ur garaget under denna tid.


2019-01-06 – Nyhetsbrev januari

2019 är äntligen här och vi önskar alla god fortsättning på det nya året.

Som vanligt vill vi påminna om att man enkelt kan kontakta styrelsen via vår hemsida brfolympia.se och att alla gärna får tipsa andra medlemmar om att prenumerera på detta nyhetsbrev.


Årsmötet
Årets viktigaste datum för föreningen, den 23 maj har vi planerat in årsmötet. Mer information kommer att komma.

Innergården
Nu är sista delen klar med uppfräschning av våra hus. På innergården har murarna tidigare målats och nu är allt arbete med lägenhetsavskiljare (spaljéer) och planteringar också klart för de lägenheter som har uteplatser mot innergården.

Obehöriga i fastigheten
När ni går in i återvinningsrum eller grovsoprummen, se till att dörrarna alltid är stängda när ni går därifrån. Och på förekommen anledning, var noga med att inte släppa in obehöriga i våra utrymmen.

Motionstid
Vi vill redan nu i god tid informera om att motioner till årsmötet ska ha kommit in till styrelsen senast 31 mars 2019.

Information om föreningen
Mycket information om föreningen går att hitta på vår hemsida, www.brfolympia.se, sök gärna där om ni undrar över någonting. Hittar ni inte svar, kontakta styrelsen här.

Grovsoprum
Vi har fördelen av att ha ett grovsoprum i föreningen, inte att förväxla med våra återvinningsrum. Grovsoprummet finns till vänster om entréporten på Korphoppsgatan 27. Där kan man med fördel slänga både elektronik och diverse annat som inte går att sortera i återvinningsrummen.

Källargångarna
Alla föreningens källargångar har städats en extra gång. Nu är det upp till oss boende att hålla rent i gångarna. Inga lösa föremål får finnas i de gemensamma utrymmena på grund av brand- och utrymningsskäl.

Lösa föremål i trapphusen
På grund av brand- och utrymningsskäl får inga lösa föremål finnas i trapphusen. Detta gäller skor, blommor pulkor mm. För allas säkerhet så måste detta respekteras!

Snöskottning – om vi får mer snö
Som vanligt så här års kommer det en påminnelse att vid snö så måste var och en se till att få bort snön från fasaden och balkongdörren. Det räcker med att skjuta ut snön mot balkongräcket så länge det är rent mot fasaden. Om ni väljer att skotta ned snön på marken, ta då hjälp av någon som kan stå på marken och se till att snön inte hamnar på någon som går under. Snön får givetvis heller inte skottas ned på en grannes uteplats.


2018-11-18 – Nyhetsbrev november

Senhösten övergår snart i vinter och om allt vill sig väl får vi snart uppleva ett uppvaknande i en snötäckt Sjöstad. Utöver att vi bjuder på en dikt så vill vi lyfta fram möjligheten att träffa styrelsen i samband med nästa möte, välkomna.

Öppen stund, styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är 21/11, hålls i föreningslokalen. Öppen stund för alla medlemmar 18.00 – 18.30.

Ny ledbelysning
Successivt byts all belysning ut i våra hus. Först ut var det lysrören i källargångar och andra gemensamma utrymmen. Nu har vi bytt entrébelysningen utanför våra portar. På tur står sedan att vi kommer byta ut alla plafonder in trapphusen. Bra för miljön och bra för ekonomin.

Rabatterna
Våra fina nya rabatter på Korphoppsgatan och Babordsgatan mår inte så bra av att jord hälls i dem. Så, töm inte era krukor i rabatterna, tack. Släng heller inte skräp på dem.

Återvinningsrum – Grovsoprum
På förekommen anledning. Våra återvinningsrum är till för papper, kartonger, plast, glas och metall samt hushållssopor och komposterbart. Allt annat hör hemma i grovsoprummet.
Kläder, antennkablar, blomkrukor, stekpannor mm är inte återvinningsbart och ska heller inte ställas på golvet i återvinningsrummen. Den som ställer in dessa saker kan gärna fundera ett varv kring om vem som ska ta hand om soporna. Grannarna? Styrelsen? Någon annan?

När vi ändå är igång, tappar man mat, papper eller har sönder glas, ta då upp det efter er. Samma sak här, det är inte grannar eller styrelsen som ska städa efter den som är slarvig. Grovsoprummet finns till vänster om porten på Korphoppsgatan 27, dörren är uppmärkt.

Gräsmattan
Höstsådd och allmän förädling göra att vi kan se fram emot en fin och grön gräsmatta till nästa år. För att det ska bli så bra som möjligt är det viktigt att alla låter bli att gå på gräset mest möjligt fram till våren.

Lekplatsen
Den årliga besiktningen av föreningens lekplats är genomförd och allt var bra och blev godkänt.

Kallt i trapphusen    
Om ni ställer upp dörrarna i entréportarna, stäng dem sedan så fort ni är klara med ert ärende. Det blir kallt i hela trapphusen och det är en onödig energitjuv.

Senhöst

En ensam sångsvan flyger högt
över svart och svallande sjö,
över sjö som snart skall frysa
och täckas av is och snö.

En ensam berguv sitter tyst
och ruggig på en ås,
på en ås som snart av skymning
och vintermörker nås.

En ensam drömmare sitter tyst
i ett ensligt och fjärran hus
och ut i natten faller
ur hans fönster ett sökande ljus.

De vänta vintertider
och tyst och ordlöst ve –
en senhöstkväll långt borta
jag såg dem alla tre.

Bertel Gripenberg (1878-1947)


2018-10-17 – Årets sista kvartal

Vi har nu trätt in i årets sista kvartal och styrelsen informerar denna gång bland annat om temperaturer i lägenheterna, renovering av gräsmattan samt den sista fasen av fasadrenoveringen.

Renovering av gräsmattan
Arbetet med renovering av föreningens gräsmatta har påbörjas. Gräsmattan är tydligt avskild med band och det är viktigt att ingen är inne och går på den under tiden som arbetet pågår.

Fotografi av Jacomina Beertema

Lägenhetsavskiljare uteplatser
Nu är det dags för sista fasen renovering av fasaderna och murarna. Inom kort kommer arbetet med att göra i ordning marklägenheternas avskiljare.

Idag har vi buskar som fått växa fritt under många år vilket gör att det är mest blad upptill och grenar utan blad nedtill. Buskarna har också rikligt med bär som är blåa och riskerar att färga våra nyligen gjorda fasader. Då det heller inte är lämpligt med växtlighet i anslutning till själva fasaderna har styrelsen tagit beslut att ersätta dessa buskar med spaljéer och nya buskar.

Inbrott i garage
För ett par veckor sedan var det inbrott i en av bilarna i garaget på Babordsgatan 10. I bilen fanns det en dator som blev stulen samt att det innebar en massa extra arbete med en sönderslagen glasruta m.m.

Vi vill uppmana alla att när ni åker in eller ut ur garaget, stanna upp när ni passerat garagedörren och titta i backspegeln, se till att den går igen utan att någon obehörig tagit sig en.

Häger på besök. Fotografi: Ruben Candia Berg

Lägenhetstemperatur
Hösten är här och det är varmt på dagarna och kallt på nätterna. Fastighetens värmesystem har fullt upp med att höja och sänka framledningstemperaturen till radiatorerna. Men som alltid så här års blir det lite kallt då det finns en ganska stor tröghet i våra (och alla andras) hus.

Sensorn som sitter på fasad tar in utetemperaturens gradtal för att sända signal till styr- och regler i undercentralen. Styrenheten responderar och höjer eller sänker temperaturen därefter, men allt som oftast så här års så hinner inte systemet med att reglera hela värmesystemet innan ny signal kommer om att det är dags att ändra temperaturen igen. Det gör att det så här i början av hösten, innan temperaturen ute stabiliserat sig, inte blir så varmt – eller kallt som de flesta av oss skulle önska sig.

Glöm inte att vrida termostaten till önskat värde, och om du behöver lufta någon radiator och vill ha hjälp med det, gör en felanmälan till vår fastighetsskötare, Driftia. Kostnaden ligger på dig som lägenhetsinnehavare.

Mäta temperaturen i lägenheten
Temperaturen i din lägenhet bör vara mellan 20 och 21 grader under uppvärmningssäsongen. För att mäta gradtalet så ska du göra det 2 m in från yttervägg och 1 m upp från golvet.

Det finns flera saker som kan påverka värmen i din lägenhet.

 • Ställ möbler en bit från radiatorerna och undvik gardiner som hänger den över dem. Särskilt termostaterna behöver ha fritt runt sig.
 • Vädra korta stunder.
 • Håll tilluftsventilerna öppna.